loading...

Winter Studio
Selected works

Monica Höll
Charlotte Jönsson
Per Kesselmar
Lone Larsen

11 januari - 17 februari 2018

Galleri Fagerstedt presenterar ett finstämt urval verk av fyra av galleriets konstnärer. Tonvikten ligger på måleri och spännvidden rör sig från det mest minimala till alltmer expressivt. Varje konstnär har sitt eget karaktäristiska uttryck och en alldeles egen stämning. Form, färg och material skiljer sig åt, någon målar på metall, någon på trä och någon på duk. Sammantaget infinner sig ändå en tematisk ton, ett överlagrat samtal, som antyder förväntan och kanske förändring. Som en vag antydan om att efter mörka tider kommer en vår.
 
Monica Hölls förhållande till måleriet är både personligt och innerligt liksom överraskande och reaktivt. Hennes arbetsmetod närmar sig action-painting, hon arbetar intensivt och impulsivt, det går fort, det är krävande, verket är större än hon själv, duken provocerar, den gör motstånd… Hon har starka kopplingar till den moderna expressionistiska konstscenen. Vi visar en av hennes allra senaste målningar i stort format: ”In the stone there was a lot of talk”.

Charlotte Jönsson arbetar inkännande och intuitivt. Hon känner sig fram, utvecklar och reflekterar i en stillsam poesi. Det går långsamt och eftertänksamt. Galleriet har tidigare visat hennes serier med gulsvarta målningar och med blå målningar. Nu lyfter vi fram de gröna målningarna i ett urval från en serie om 13 verk med arbetsnamnet ”Stillestånd/De gröna målningarna”. Färgens associativa egenskaper är tydliga i Charlotte Jönssons arbetsmetod, hon har tänkt på tonen och nyansen länge och slutligen börjat måla den så att den ska stämma och ”bli rätt”. Den speglar flera minnen ur hennes liv, såväl ljusa som mer smärtsamma.
 
Per Kesselmars minimalistiska måleri interagerar med och utmanar vårt seende, det får oss att observera rummet, ytorna, ljuset och skuggorna på den här platsen, just nu. Han har laborerat med den vita färgen i flera lager och i olika nyanser. Ytterst nyanserat och välbalanserat har han bemålat ytor av bly eller järn och har låtit återsken, reflektioner och skuggbildningar förlänga verken på väggen och i rummet och att reta ögat. Här behöver vi ge seendet den tid som det behöver; ytorna som talar till varandra, färgerna som framträder på näthinnan, rörelserna… allt framträder så småningom för den som observerar noga.
 
Lone Larsen arbetar främst med skulptur och abstrakt måleri i stora format. Hennes verk är både klassiska och storslagna, ibland med en dragning åt det ”barocka”, och hon drar sig inte för att ställa det behagliga sida vid sida med det äckliga och frånstötande. Hennes arbetsmetod präglas av ett långsamt sökande efter förändring och fördjupning. Hon söker i glipan mellan sådant som tycks vara betydelsefullt men samtidigt svårfångat. I utställningen visar vi några av hennes senaste arbeten med emaljmålningar.

I galleriets showroom lyfter vi för första gången fram delar ur Fredrik Helanders senaste arbete: “Konstnär okänd” (Konstnärshuset, 2017), samt grafik av Eva Beierheimer, teckningar av Monica Höll och fler verk av galleriets konstnärer.


ENGLISH
WINTER STUDIO
Selected works

MONICA HÖLL, CHARLOTTE JÖNSSON, PER KESSELMAR and LONE LARSEN

January 11 - February 17, 2018
SEASON OPENING Thursday, January 11 2018, 16:00 - 20:00


Galleri Fagerstedt presents a fine selection of works by four of the gallery's artists. The emphasis is on painting and the span ranges from the most minimal to increasingly expressive. Each artist has its own characteristic expression and a very own mood. Shape, color and material differ, someone paints on metal, someone on wood and someone on canvas. All in all, however, a thematic tone, an overlaid conversation, implicates expectatiosn and perhaps changes. As a vague reminder of that after dark times comes a spring.

Monica Höll's relationship with painting is both personal and intrinsic as well as surprising and reactive. Her working method approaches action-painting, she works intensively and impulsively, it's fast, it's demanding, the work is bigger than herself, the canvas provokes her, it makes resistance ... She has strong connections to the modern expressionist art scene. We show one of her latest paintings in large format: "There was a lot of talk".

Charlotte Jönsson works intently and intuitively. She develops and reflects in a quiet poetry. It goes slowly and thoughtfully. The gallery has previously shown her series of yellow-black paintings and with the blue paintings. Now we highlight the green paintings in a selection from a series of 13 works with the work name "Still Life / The Green Paintings". The color's associative characteristics are evident in Charlotte Jönsson's method of work, she has thought about the tone and nuance for a long time and finally began painting it with intentions to make it "correct". It represents several memories of her life, both bright and more painful.

Per Kesselmar's minimalist painting interacts with and challenges our view, which makes us notice the space, the surfaces, the light and the shadows of this place, right now. He has been working with the white color in several layers and in various shades. Extremely nuanced and well-balanced, he has painted surfaces of steel or aluminum and has let, reflections and shadowings prolong the works on the wall and in the room and to straighten the eye. Here we need to give the view the time it needs; the surfaces that speak to each other, the colors that appear on the retina, the movements ... everything eventually appears to the one who observes carefully.
 
Lone Larsen works mainly with sculpture and abstract painting in large format. Her works are both classical and magnificent, sometimes with a draw for the "baroque", and she does not hesitate to put the pleasant side by side with the disgusting and repulsive. Her working method is characterized by a slow search for change and deepening. She is searching for the gap between things that seem important but at the same time elusive. In the exhibition we show some of her latest works with enamel paintings.

For the first time in the gallery's showroom, we show parts from Fredrik Helander's recent work: "Artist unknown" (Konstnärshuset, 2017), as well as prints by Eva Beierheimer, drawings by Monica Höll and more works by the gallery's artists.