Lisa Strömbeck: En ny dag. Fotografi. 2015

LIGHT TRICKS
Lisa Strömbeck
9 april - 9 maj 2015

Scroll down for text in ENGLISH

Galleri Fagerstedt presenterar Lisa Strömbecks första soloutställning i galleriet. Utställningen Light Tricks markerar ett nytt signum i hennes konstnärliga produktion.  Vi som har följt henne över tid, från 90-talet då hon utbildade sig vid Hochschule für Bildende Künste (Hamburg) och vid Det Kongelige Danske Kunstakademi (Köpenhamn) har följt en video- och fotobaserad konstnär med en särskild skärpa och udd. Hennes arbeten med en politisk agenda har fokuserat på maktrelationer och hierarkier, i stort och smått, såväl i stora samhällsprocesser som i privata skrymslen och vrår. Genusfrågor och jämställdhet mellan kön liksom makt och hirerakier mellan människor och husdjur har genererat åtskilliga intressanta och tankeväckande konstverk och installationer. På Moderna museet i Stockholm kunde man besöka Lisa Strömbecks Vilrum och där få ligga och vila omgärdad av sovande husdjur och samma museum köpte hennes videoverk Lady in Red som visar en frenetiskt städande kvinna som putsar sina lägenhetsfönster klädd i nattlinne till Chris de Burghs romantiska kärlekssång Lady in Red. Verket har visats åtskilliga gånger runt om i världen och det leder tankarna till frustration och till ojämlikhet i en hemmiljö.

Det är många saker i ett vardagsliv som kan vara irriterande och störande, som skaver, skapar tristess och som inte ger den stimulans som man vill ha i sitt liv. Lisa Strömbeck arbetar med, utforskar och förändra de här mellanrummen, med det som stör och irriterar. T ex trafikbrus, fula lysrör i ett tak, fläcken som man stirrar på när man ligger i sin säng, eller bristen på sol och D-vitaminer under vinterhalvåret.

Utställningen Light Tricks har kommit till i form av en studie av solstrålar och reflektioner under vintern. Flera verk är fotograferade på plats i galleriet, konstnären tillbringade flera dagar i väntan på det magiska ögonblick då, under loppet av en halv minut, en enda liten strimma ljus letade sig över takåsarna och strålades in i lokalen med hjälp av speglar och prismor. Endast konstnären var där och upplevde ett fantastiskt ljus- och färgspel under en mycket kort stund. De här små strimmorna av hopp finns nu i hennes fotografier. Lisa Strömbecks förmåga att omvandla en gråmulen och dyster vardag till ett oerhört sinnligt och intressant skådespel finns här för den som vill se undren och mysterierna, detta är Lisa Strömbecks konstnärliga arbetsmetod.

Lisa Strömbeck är just nu även aktuell i en av statens konstråds projekteringar. En grupp konstnärer samarbetar med Scilife-forskare kring Hagastaden, forskarna finns på KTH, KI och SU och Lisa Strömbeck är särskilt intresserad av nanoteknik för att gjuta in ljuspartiklar i olika material samt av forskningen kring bioluminiscence, d v s om självlysande djur. Kanske kommer vi framöver att få se banbrytande konstverk som förändrar ljus och mörker, natt och dag, vinter och sommar, i våra bostadsområden och offentliga miljöer.

Lisa Strömbeck är född 1966 i Andrarum. Hon bor och verkar både i Danmark och Sverige, sedan år 2010 är hon även lärare i fotografi vid Kunsthøjskolen Holbæk, Danmark.

 

LIGHT TRICKS
Lisa Strömbeck
9 april - 9 maj 2015

ENGLISH


The Fagerstedt Gallery presents Lisa Strömbecks first solo exhibition in the gallery. The exhibition Light Tricks marks a new hallmark of her artistic production. We who have followed her over time, from the 90's when she studied at the Hochschule für Bildende Künste (Hamburg) and at the Royal Danish Academy of Fine Arts (Copenhagen), has followed a video- and photo-based artist with a special focus and cape. Her works with a political agenda has focused on power relations and hierarchies, big and small, both in major social processes as in private nooks and crannies. Gender and equality between gender as well as power and hirerakier between people and pets have generated many interesting and thought-provoking artworks and installations. At Moderna Museet in Stockholm, you could visit Lisa Power Beck's “rest-room”, where you could lie down and rest surrounded by sleeping pets. The same museum bought her video works Lady in Red showing a frantically-cleaning woman who shine the apartments windows wearing nightgown while Chris de Burgh romantic love song Lady It Red plays in the background. The piece has been shown numerous times around the world and it evokes feelings of frustration and inequality in a home environment.

There are many things in everyday life that can be annoying and distracting, chafing, cthat reates boredom and does not provide the stimulus that we want in our lives. Lisa Strömbeck work with, explore and transform, these spaces that disturbs and irritates. For example, traffic noise, ugly fluorescent lights in the ceiling, the stain as you stare at when lying in his bed, or the lack of sun and vitamin D during the winter months.

The exhibition Light Tricks has come to the form of a study of the solar rays and reflections during wintertime. Several works are photographed on location in the gallery, the artist spent several days while waiting for the magic moment when, during the course of half a minute, one small glimmer of light peeped over the rooftops and was beamed into the room with the help of mirrors and prisms. Only the artist was there and experienced a fantastic light and color play for a very short while. These small streaks of hope is now in her photographs. Lisa Strömbecks ability to transform a gray and dismal living at an incredibly sensual and interesting spectacle is here for those who want to see the wonders and mysteries, this is Lisa Strömbecks artistic work method.

Lisa Strömbeck is now also at issue in one of the National Arts Council projects. A group of artists collaborating with SciLife researchers about Hagastaden, researchers at KTH, KI and SU, and Lisa Strömbeck is particularly interested in nanotechnology for casting into light particles in different materials, as well as research on Bioluminescence, ie if bioluminescent animals. Perhaps we will come to see the pioneering work of art that changes the light and dark, night and day, winter and summer, in our neighborhoods and public spaces.

Lisa Strömbeck is born in 1966 in Andrarum. She lives and works in both Denmark and Sweden, since 2010, she is also a teacher of photography at Kunsthøjskolen Holbæk, Denmark.


 

Lisa Strömbeck: Minne av sol. Fotografi. 2015
Installationsbild
Installationsbild
Installationsbild
Installationsbild