Foto: Pär Fredin.
Foto: Pär Fredin.

God smak
Fredrik Helander
20 augusti - 26 september 2015

SCROLL DOWN FOR TEXT IN ENGLISH

Målet med Helanders skulpturprojekt GOD SMAK är att fördjupa sig och att förstå funktionalismens bakgrund, dess kärna och att knyta ihop den traditionella funktionalismen med den samtida funkistrenden. Resultatet är åtta skulpturer. De utgår från samtida arkitektur och design som i sig relaterar till funktionalism på olika sätt. Förlagorna har transformerats till något annat och fått en ny funktion. Exempelvis har ett hörnfönster från byggnaden "Waterfront" i centrala Stockholm blivit en hörnspegel och brickan "Kaleido" av Klara von Zweigbergk har blivit en rumsavskiljare.Skulpturerna har en estetik i funktionalistisk anda; de är strikta och vitlackerade. Med en underliggande humor fungerar de som "conversation pieces" och kan öppna upp för tankar och diskussioner kring funktionalism, smak och stil.
 I Fredrik Helanders senaste projekt fördjupar han sig alltså i svenska smak- och stilideal. Ända sedan stockholmsutställningen (1930) har ”god smak och stil” förknippats med funktionalismen, en formgivning som uppstod ur en idé om att föremål och arkitektur skulle gestaltas utifrån dess funktion, dess material och dess tillverkningsprocess.

Formgivarens och arkitektens roll var att ge dessa parametrar goda proportioner och en naturlig och enkel skönhet utan överflödig dekoration. Utformningen utgick mer från praktisk funktion än efter estetiska behov. Här uppstod en tidstypisk stil som då och än idag representerar "god smak".

Men vet vi idag egentligen vad funktionalismen är? Mycket av det som produceras idag inom design och arkitektur kallas "funkis" eller "nyfunkis" men är kanske inte detsamma som funktionalism. Kanske är det samtida mer av ett rent estetiskt förhållningssätt än vad det var på 1930-talet?

-----------------------
Good Taste
Fredrik Helander
20 August-26 September 2015


The goal of Helander's sculpture project GOOD TASTE is to reach a deep understanding of functionalism and its background, its core and also to tying together the traditional functionalism with the contemporary functionalist trend. The result is eight sculptures. They are based on contemporary architecture and design which in itself relates to functionalism in different ways. The pre-model has been transformed to something else and has got a new function. For example, a corner window from the building "Waterfront" in central Stockholm has become a corner mirror and the washer "Kaleido" Klara von Zweigbergk has become a screenwall. The scuptures of Fredrik Helander has an aesthetics of functionalist spirit; they are strict and white lacquered. With an underlying sense of humor, they serve as "conversation pieces" and can open up for discussions about functionalism, taste and style.

In Fredrik Helander's latest project he deepens in Swedish taste and style ideals. Ever since the Stockholm exhibition (1930) have "good taste and style" been associated with functionalism, a design which arose from the idea that ​​objects and architecture should be formed on the basis of its function, of its materials and of its manufacturing process. The designer's and architect's role was to provide these parameters good proportions and a natural and simple beauty without superfluous decoration. The design emanated more from practical purpose than for aesthetic needs. This resulted in a period style then and still today represent "good taste".

But do we now know really what functionalism is? Much of what is produced today in design and architecture called "functional" or "neo-functional style" but may not be the same as functionalism. Perhaps the contemporary is more of a purely aesthetic approach than what it was in the 1930s?

"Talk" i utställningen lördagen den 29 augusti kl 14 - 15.30 med efterföljande mingel

samtal om funktionalism och "nyfunkis" mellan Kerstin Wickman (prof em form- och designhistoria), Andreas Nobel (fil dr + Uglycute) och Fredrik Helander. Moderator: Elisabeth Fagerstedt

Birgitta Rubin har recenserat Fredrik helanders utställning i DN 26/9 2015

I sitt nya projekt spårar Fredrik Helander den funktionalistiska traditionen in i nutiden och dess koppling till föreställningen om god smak. Han har valt ut åtta exempel på en estetik i funktionalistisk anda– stram, ljus och vitmålad. Dessa har han sedan byggt om efter eget huvud och gett alternativa funktioner.

Bokhyllan Billy har exempelvis reducerat till en fyrkantig vägghylla som rymmer en enda IKEA-katalog, medan ett glasat hörnparti från Waterfront har vänts ut och in till en hörnspegel – knappast praktiska men sparsmakat snygga skulpturer. Här får vi det svenska stilidealet i en skrattspegel, som öppnar för en diskussion om hur urvattnad funkistrenden blivit.

Lördag kl 14 samtalar konstnären med Kerstin Wickman, prof em i form.

CUT, Skulptur i vitlackat trä. 2015. 50x33x26 cm. IC, skulptur i vitlackat trä, 2015, 203x131x1164 cm. Foto: Per Fredin.
CUT, Skulptur i vitlackat trä. 2015. 50x33x26 cm. IC, skulptur i vitlackat trä, 2015, 203x131x1164 cm. Foto: Per Fredin.