Lever House  / Skidmore, Owings, Merrill, Bunshaft. 55x43 cm, ed 15.
Lever House / Skidmore, Owings, Merrill, Bunshaft. 55x43 cm, ed 15.

FACIEM
In search of the essence of the grid
Claesson Koivisto Rune
10 January – 9 February 2019

 
GALLERI FAGERSTEDT har glädjen att presentera Claesson Koivisto Runes första soloutställning på galleriet. Utställningen FACIEM är gruppens första konstutställning och det är utställningens premiärvisning i Europa. Den har hittills visats på Galleri 360o i Tokyo (okt 2017), Sfera Gallery i Kyoto (jan 2018) och på Inde/Jacobs Gallery i Marfa (maj 2018).
 
Verken i utställningen FACIEM utgörs av en serie om 12 bilder vilka härrör ur Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Runes passion, diskussioner, undersökningar och erfarenheter av arkitektur. De har nästan ett kvarts sekels yrkesverksamhet inom området bakom sig.
 
Inför utställningen har de valt ut det som de anser vara de 12 bästa fasader på skyskrapor i världen, t ex Lever House / Skidmore, Owings, Merrill, Bunshaft, Seagram Building / Mies van der Rohe och Bibliotéque National de France / Perrault. Därefter har de skapat nya bilder som har abstraherats så att bilden av fasaden blivit något annat än en bild av arkitektur. Varje bild har byggts upp av hundratals detaljerade lager i form av datorgrafik och sedan tryckta i små upplagor av högsta kvalitet. Utställningen accenturerar en växelverkan mellan konst och arkitektur, konst influerar arkitektur och vice versa. Claesson Koivisto Rune är djupt intresserade av minimalistisk och abstrakt konst likaväl som de är rotade i den modernistiska arkitekturen.
 
Arkitektur är inte konst och konst är inte arkitektur. Men man kan se konst i arkitektur och arkitektur i konst. Eller annorlunda formulerat: Man kan se framför sig hur arkitekterna Mies van der Rohe eller Oscar Niemeyer inspirerats av konstnärer som Agnes Martin eller Carl Andre. Eller, för all del, vice versa.
I senmodernismens tidevarv, på 1950- och 60-talen, stod framtidsoptimismen på topp. Det gick att bygga större, högre och mer effektivt. Skyskrapan var inte bara ett monument över sin finansiär men också i en större mening ett uttryck för människans framsteg. Nya byggnadsmetoder med utfackningsväggar skapade en ny estetik baserad på rutnät.
Sedan århundraden hade den föregående klassicistiska arkitekturen byggt på fastställda principer för komposition. Och den första generationen modernistiska arkitekter var skolade i detta. När de ändrade sitt uttryck behöll de sin känsla för proportionering.
Ett rutnäts skönhet handlar om repetition, proportioner och finess. En skyskrapas ”ansikte” (Faciem; lat.) är dess fasad. Detta är vad vi valt som fokus istället för den imponerande höjden. Vi har valt vad vi anser vara de tolv bästa skyskraporna, tolkat dem, anpassat dem till vårt gillande, abstraherat dem till något annat än arkitektur. Till något som bär spår av hus, men avlägsnats från deras bredd-/höjdproportion, avlägsnats sina detaljer, förflyttats från verkligheten.
I avsaknad av en bättre formulering kan vi kalla det ett sökande efter rutnätets väsen.

Claesson Koivisto Rune

Vi presenterar även objektet Bibliotéque, ett unikt skulpturalt objekt, vinnare av ”Design of the Year” av Danish design Awards 2018. Det har tidigare endast visats i Milano (april 2018). Bibliotéque är direkt influerat av arbetet med skyskrapornas arkitektur. Materialets egenskaper, tunna hårda skivor, bildar en konstruktion och ett rutnät, och det liknar en bokhylla. Det tunna materialet blir nästan tvådimensionellt och tecknar sig som linjer, som regelverket mellan fasadfönster. Liksom en klassisk skyskrapa, placerad i dialog med omgivningen, står objektet fritt i rummet. De har en taktil naturlig skönhet som enbart ett naturmaterial kan ge.
 
Biography
Claesson Koivisto Rune is a Swedish architectural partnership, founded in Stockholm in 1995, by Mårten Claesson, Eero Koivisto and Ola Rune. It started as an architectural firm, but has since become an internationally-acclaimed, multi-disciplinary office with an equal emphasis on both architecture and design. As the first Swedish office to have exhibited in the international section at the Venice Architecture Biennale, in 2004, they are also responsible for acclaimed projects such as the inde / jacobs Gallery building in Marfa, Örsta Gallery building in Kumla, Tind Prefab house collection, Widlund House on Öland, Sfera Building culture house in Kyoto, Nobis Hotel in Stockholm and Zander K Hotel in Bergen.Faciem was made October 2016 - September 2017 by Mårten Claesson, Eero Koivisto, and Ola Rune with the assistance of Linnea Freij, Oliver Cap, and Joel Nilsson-Fjällström.

------
GALLERI FAGERSTEDT proudly presents Claesson Koivisto Rune´s first exhibition in the gallery. The exhibition FACIEM – in search of the essence of the grid present their first exhibition of artwork and it is the European premiere of the work. The exhibition was previously shown at Gallery 360° in Tokyo, October 2017, Sfera Gallery in Kyoto, January 2018 and the inde / jacobs gallery in Marfa, May 2018.
 
The artworks featured in the Faciem series are derived from the architects/artists Mårten Claesson, Eero Koivisto and Ola Rune´s passion, discussions, research and experience of architecture after close to a quarter of a century in the profession. They have selected and interpreted what they consider to be the twelve best skyscraper façades around the world, f e Lever House / Skidmore, Owings, Merrill, Bunshaft, Seagram Building / Mies van der Rohe and Bibliotéque National de France / Perrault, and then abstracting the image of the façades into something other than architecture. Each image is made up of hundrereds of layers of details created as computer graphic and printed in small editions of highest archival quality. The exhibition emphasizes the influences of art in architecture and vice versa. Claesson Koivisto Rune are deeply interested in minimalistic abstract art as well as they are deeply rooted in the modernistic movement in architecture.
 
Architecture is not art and art is not architecture. But it is possible to find art in architecture and architecture in art. Or put in another way: It’s easy to imagine that architects Mies van der Rohe or Oscar Niemeyer would have been influenced by the works of artists Agnes Martin or Carl Andre. Or, indeed, the other way around.
 
In the period of late modernism in the 1950’s and 60’s, the optimism of the future was at a peak. Man could build bigger, taller and more efficiently. The skyscraper was not just a monument to its developer but to the progress of humanity. New building principles and curtain wall technology created a new aesthetic based on the grid. Strict parameters had been at the essence of the neoclassical architecture of the 19th century (and before). No surprise: The original modernist architects were taught under the same principles by the academies. They just changed focus.
 
Similarly, we felt the urge to reverse focus.                                                          
 
The grid is all about repetition, proportions and artistic sensibility. The face of the skyscraper is its façade. This is something other than that which it is typically recognized for: its awe-inspiring height and poise. We have selected what we consider to be the twelve best skyscraper faces and interpreted them, adjusting them to our liking. Abstracting them in to something other than architecture. They are traces of houses, but removed from their width-height proportion, removed from detail, removed from reality.
 
In lack of better words, you may call it a search for the essence of the grid.
Claesson Koivisto Rune

The exhibition also includes Bibliothèque, a unique, sculptural object – winner of ´Design of the Year’ at the Danish Design Awards 2018. It has previously only been shown in Milan, April 2018. The Bibliothèque shelf is directly influenced by the work on skyscraper architecture. The nature of the material – thin, hard sheets – suggested rectilinear grid construction to us, like in a bookshelf. The thinness is almost two-dimensional, like sharp lines in space, like joints between window panes.
Like a skyscraper is in dialogue with the surrounding city, the shelf is free-standing, an element in interaction with the spatiality of the room, not merely a part of a wall. With a tactile natural beauty that only a natural material can give.

Biography
Claesson Koivisto Rune is a Swedish architectural partnership, founded in Stockholm in 1995, by Mårten Claesson, Eero Koivisto and Ola Rune. It started as an architectural firm, but has since become an internationally-acclaimed, multi-disciplinary office with an equal emphasis on both architecture and design.As the first Swedish office to have exhibited in the international section at the Venice Architecture Biennale, in 2004, they are also responsible for acclaimed projects such as the inde / jacobs Gallery building in Marfa, Örsta Gallery building in Kumla, Tind Prefab house collection, Widlund House on Öland, Sfera Building culture house in Kyoto, Nobis Hotel in Stockholm and Zander K Hotel in Bergen.
Faciem was made October 2016 - September 2017 by Mårten Claesson, Eero Koivisto, and Ola Rune with the assistance of Linnea Freij, Oliver Cap, and Joel Nilsson-Fjällström

Opening Reception
Thursday Jan 10th
at 16:00 - 20:00

Artist talk Saturday Feb 2nd
at 14:00

Cocktail Thursday Feb 7th
at 16:00–20:00